016 628-80-42  lub  

Koncepcja Pracy Przedszkola

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/2017 z dnia 31.08.2017 r.
 

KONCEPCJA PRACY WRAZ Z ROCZNYM PLANEM PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PRUCHNIKU
rok szkolny 2017/2018

 

Misja Przedszkola


Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pruchniku jest placówką ogólnodostępną. Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Wspiera indywidualny rozwój osobowości dziecka. Stoi na straży praw dziecka, uczy tolerancji, zapewnia pełną opiekę dydaktyczną i wychowawczą. Dzieci w miarę beztrosko osiągają stan gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wizja dziecka w naszym przedszkolu:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

 

Model absolwenta:


Absolwent Przedszkola potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

Rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nauczyciele

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • nauczyciele specjaliści: katecheta, logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, instruktor rytmiki, nauczyciel języka angielskiego.

Pracownicy obsługi

 • wspierają rozwój dzieci i umiejętnie otaczają je opieką

Baza materialna

 • Sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki umożliwiające dzieciom wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
 • otoczenie przedszkola sprzyja organizowaniu zajęć sportowych, gier, zabaw ruchowych i obserwacji przyrodniczych w parku, na placu zabaw, boisku.


Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w naszym przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu poznania ich możliwości i potrzeb. W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole przeprowadzają diagnozę przedszkolną w celu zgromadzenia informacji dla rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w celu opracowania i realizowania indywidualnego programu wspomagania rozwoju dzieci.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów wychowanków.
Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców: religię, rytmikę, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, aktywności poznawczej i ruchowej w naturalnym otoczeniu, propagowane są zachowania proekologiczne. Nauczyciele wprowadzają przedszkolaków w świat wartości estetycznych , rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, formy teatralne, sztuki plastyczne. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania, prowadzi planowy proces wychowawczy. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków.

Stosujemy następujące zasady pracy z dziećmi:

 • zaspokajania ich potrzeb
 • aktywności
 • indywidualizacji
 • organizowania życia społecznego
 • integracji

Stosujemy metody i techniki pobudzające ciekawość poznawczą i aktywność dzieci oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • metody czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających,
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa
 • metody percepcyjne: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki.

Wszystkie metody pracy z dziećmi uwzględniają podstawową formę ich aktywności tj. zabawę.


W celu rozbudzania ciekawości poznawczej i inspirowania dzieci do działania organizujemy zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje, wycieczki. Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy także o nowe, atrakcyjne i skuteczne toki metodyczne:

 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • metody aktywności ruchowej: wg W. Sherborne, K. Orffa, R. Labana, A. i M. Kniessów,
 • aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss,
 • metodę pedagogiki zabawy,
 • Kinezjologię edukacyjną P. Dennisona 
 • techniki parateatralne (zabawy w teatr) 
 • elementy Arteterapii
 • elementy relaksacji wg Jacobsona
 • elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania wg J. Cieszyńskiej
 • projektów badawczych

Współpraca z Rodzicami i środowiskiem

Przedszkole prowadzi systematyczną współpracę z rodzicami w formach: spotkań ogólnych i grupowych, konsultacji indywidualnych, zajęć otwartych, uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, kącik dla rodziców (tablice informacyjne), informacje na stronie internetowej przedszkola, galeria prac dziecięcych. Rodzice otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów dziecka, uzyskują wsparcie w funkcji wychowawczej, pomoc specjalistów, logopedy. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, czynnie uczestniczą w życiu placówki. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem. Przedszkole nawiązuje współpracę z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji, włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości, promuje swoje działania w  Informatorze regionalnym Gminy Pruchnik „Ziemia Pruchnicka", na własnej stronie internetowej.


Dalsza praca nad Koncepcją:

1. Każdy pracownik pedagogiczny posiada kserokopię koncepcji w dokumentacji grupy.
2. Każdy pracownik obsługi zapoznaje się z Koncepcją Pracy Przedszkola
3. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.
4. Koncepcja Pracy będzie poddawana analizie i ewentualnym modyfikacjom w trakcie jej realizacji.
5. Rodzice będą zapoznani z koncepcją na zebraniu ogólnym oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

Koncepcję opracowała oraz zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia