016 628-80-42  lub  

Roczny Plan Pracy Przedszkola


Plan roczny pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku

na rok szkolny 2016/2017

 


Cel nadrzędny: Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji


Główne zadania na rok szkolny 2016/2017:

I. „Mali badacze" - wprowadzanie dzieci w świat nauki, badań;

II. Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej kontynuacja z roku szkolnego 2015/2016


Spis treści zawartych w planie:


I. Obszary działalności przedszkola
II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji
III. Harmonogram imprez przedszkolnych
IV. Plan współpracy z rodzicami
V. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
VI. Harmonogram wycieczek
VII. Harmonogram konkursów

 

I.Obszary działalności przedszkola

 

 Zakres planowanych działań Formy i sposoby realizacji działań
 Zadania dla nauczycieli  Termin realizacji
 Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka.
 1. Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów podstawy programowej:
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które: stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

  1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.
  2. Analizowanie metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.
  3. Wprowadzenie dzieci w świat literatury oraz promowanie zainteresowań czytelniczych, a w konsekwencji kształtowanie nawyku czytania na całe życie.
  4. Tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu wartości4. estetycznych, kształtowaniu postawy kulturowej świadomego twórcy i odbiorcy literatury z uwzględnieniem przekładów intersemiotycznych.
  5. Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.
  6. Organizowanie wycieczek.
  7. Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.
  8. Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.
  9. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.
  10. Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą
  11. Poznawanie właściwości różnych materiałów.
  12. Rozbudzanie zaciekawienia otaczającym światem oraz rozwijanie wyobraźni w toku twórczego poznawania otoczenia wszelkimi zmysłami.
  13. Uczestniczenie w wycieczkach do laboratoriów chemiczno- fizycznych w szkołach, uczestniczenie w pokazach doświadczeń fizyczno - chemicznych przez nauczycieli i uczniów gimnazjum w Pruchniku
  14. Gromadzenie różnych okazów przyrodniczych w kącikach przyrody;
  15. Założenie ogródka kwiatowo-warzywnego w przedszkolu
  16. Obserwowanie roślin w różnych fazach rozwoju16. (od kiełka do zbioru);
  17. Poznanie prac związanych z uprawą roślin w sali i ogrodzie.
  18. Nazywanie obserwowanych czynności, narzędzi.
  19. Podejmowanie prostych prac w ogrodzie i kąciku przyrody;
  20. Obserwowanie zmian zachodzących w krajobrazie i szacie roślinnej w zależności od pory roku.
  21. Samorzutne podejmowanie działań w urządzonym wspólnie z nauczycielem „laboratorium doświadczalnym" pozwalającym poznać świat przyrody, rozszerzać wiedzę przyrodniczą i rozwijać indywidualne zainteresowania dzieci; (wykorzystanie metody projektów badawczych.)
  22. Formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
  23. Udział przedszkola w zewnętrznych programach prozdrowotnych: „Czyste powietrze wokół nas", „Mamo, tato wolę wodę", „Kubusiowi przyjaciele Natury"
  24. Zwracanie uwagi podczas spacerów na zanieczyszczenia środowiska odpadami. Wrzucanie śmieci do pojemników na to przeznaczonych
  25. Umożliwianie dzieciom doświadczanie przez eksperymentowanie
  26. Zapoznanie dzieci z pracą
 Cały rok szkolny
 Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
  1. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.
  2. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.
  3. Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.
  4. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju.
  1. Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.
  2. 2. Opracowanie programów korygowania i wspomagania rozwoju
  3. Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach
 Cały rok szkolny
 Organizowanie opieki nad dziećmi
  1. Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.
  2. Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar
  1. Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego w przedszkolu.
  2. Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.
  4. Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka
 Cały rok szkolny

 

II. Wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji w placówce

 

Programy wiodące:

 • „Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich", Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Elżbieta Kordos
 • Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole" A. Staszewska-Mieszek, M. Pleskot

Programy wspomagające:

 • Religia: Jezus mnie kocha nr AZ - 03-03/2-0
 • Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim „Angielski dla starszaków" Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska
 • „Muzyczna Kraina Przedszkolaka" - program własny, J. Maciewicz
 • „Namalujmy świat w kolorach tęczy - program własny, J. Maciewicz
 • Program adaptacyjny „Jak dobrze być przedszkolakiem" - program własny, J. Maciewicz
 • „Pruchnik - moja mała Ojczyzna" - program własny , P. Grzesik
 • Z bajką w świat" - program własny , P. Grzesik
 • Program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich „Mały przedszkolak to ja" - program własny, P. Grzesik
 • Program profilaktyki logopedycznej - program własny - D. Barszczak
 • Program Wychowawczy
 • Program Profilaktyki „Bezpieczny Przedszkolak"
 • Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas"
 • Program ekologiczny „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury"
 • Program „Czytające Przedszkola" w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
 • Akademia „Aquafresch"
 • Akademia „Wyobraźni" 

 

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

 

 Temat uroczystości i imprezy   Termin  
 Osoba odpowiedzialna
 Dzień Przedszkolaka
 20 IX 2016  Nauczycielki w grupach
 Dzień Edukacji Narodowej
 14 X 2016  Nauczycielki gr. II
 Dzień Pluszowego Misia
 25 XI 2016  Nauczycielki w grupach
 Zabawa Andrzejkowa / Bal Pasiastych
 23 XI 2016  Wszystkie nauczycielki
 Pasowanie na Przedszkolaka
 X-XI 2016  Gr. I i V
 Spotkanie ze Świętym Mikołajem
6 XII 2016  Dyrektor, Rada Rodziców
 Wigilijne spotkanie z rodzicami i pracownikami przedszkola
16 XII 2016  Nauczycielki wszystkich grup
 Jasełka - uroczystość środowiskowa
 I 2017  Nauczycielki gr. III
 Bal Karnawałowy z wodzirejem
 4 I 2017  Dyrektor, nauczyciele grup, Rada Rodziców
 Święto Babci i Dziadka
 II 2017

Nauczycielki wszystkich grup, Rada Rodziców

 Zimę żegnamy, Wiosnę witamy
 21 III 2017  Nauczycielki wszystkich grup
 Święto Flagi
28 IV 2017  Nauczycielka Gr IV
 Święto Rodziny
 V/VI 2017  Nauczycielki wszystkich grup
 Dzień Dziecka
 V/VI 2017  Dyrektor, Rada Rodziców
 Spotkanie z absolwentami przedszkola
 VI/V/VI 2017  Nauczycielki gr. II, III, IV
 Pożegnanie Sześciolatków
 21 VI 2017  Nauczycielki gr. II, III, IV
 Spektakle teatralne w przedszkolu, prezentowane przez aktorów agencji artystycznych  Cały rok
 Dyrektor, Rada Rodziców

 

IV. Plan współpracy z rodzicami (opracowany na podstawie szczegółowych planów grupowych) 

 

 Zadania  Formy realizacji  Termin i osoby odpowiedzialne
 Planowanie rozwoju przedszkola
 • bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,
 • zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach informacyjnych, stronie internetowej przedszkola, kwartalniku „Ziemia Pruchnicka"

cały rok szkolny
dyrektor, nauczycielki grup

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami 
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową - omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,
 • wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017,
 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia - omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej - wyrównawczej,
 • organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,
 • udział rodziców w wycieczkach - w ciągu roku szkolnego,
 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,
 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci
 • informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich),
 • prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,
 • włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)
 • „Rodzice w przedszkolu" - prezentacja zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka
 • integracja środowiska rodzicielskiego poprzez zapraszanie do udziału we wspólnych projektach: np. rodzic w roli aktora we wspólnym przedstawieniu z dziećmi,
 • spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka itp.),
 • udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych (np. miejsca pracy rodziców),
 • wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym, placu zabaw
cały rok szkolny, nauczycielki grup
we współpracy z rodzicami
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców
 • omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna), przekazanie informacji rodzicom,
 • informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,
 • wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),
 • wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom)
 cały rok szkolny, nauczycielki grup, nauczyciele specjaliści (logopeda, nauczyciel: specjalista terapii pedagogicznej)

 

V. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pruchniku

 Termin  Zadania i sposoby realizacji  Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania  Miejsce realizacji zadania
 wrzesień 2016
 •  nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami klas I-III,
 nauczycielki grup III, IV, dyrektor przedszkola  Szkoła podstawowa
 wrzesień/październik 2016
 • poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz
 nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV  droga do szkoły, droga do szkoły, plac zabaw „Radosna szkoła"

 

Wg planów grup
 • zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, klasy, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),
 • wizyta w bibliotece szkolnej np. „Bajka dla przedszkolaków" - czytanie bajki przez panią bibliotekarkę

nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV

nauczycielki klas I, nauczyciel biblioteki szkolnej

 

budynek szkoły, biblioteka szkolna

 

 styczeń 2017
 •  Jasełka przedszkolaków - zaproszenie na prezentację uczniów klasy I wraz z wychowawcami
 nauczycielki grup przedszkolnych  przedszkole
Wg planów grup
 • udział przedszkolaków w lekcji w klasie I

Nauczycielki poszcz. grup

nauczycielki klas I-III

 szkoła
 Rok szkolny 2016/2017
 •  wspólne zabawy i zawody na placu zabaw „Radosna Szkoła"

nauczycielki grup II, III, IV

nauczycielki klas I szkoły

 

plac zabaw „Radosna Szkoła"
przedszkole/
szkoła

 

 

VI. Plan wycieczek przedszkolnych

 Tematyka wycieczek  Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

  • park,
  • las, wieża widokowa
  • łąka,
  • piekarnia,
  • sklep,
  • apteka
  • ośrodek zdrowia
  • Rynek, zabytkowe domy
  • Urząd Miejski
  • Remiza Straży Pożarnej
  • Posterunek Policji
  • Galeria pod Gontem
  • Targowisko „Mój Rynek"

  • Muzeum Parafialne

  • Miejsca pracy rodziców

 Wg terminów zaplanowanych w planach miesięcznych w poszczególnych grupach

 Wycieczki poza miasto:

 • Wyjazdy autokarem do Rzeszowa, Jarosławia.
 • Miejsce wycieczki - po konsultacji z rodzicami

 

Wg ofert teatrów
Wycieczki (maj-czerwiec 2017) - nauczyciele poszczczególnych grup, które wyjadą.

 

 

VII. Harmonogram cyklicznych konkursów wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych

 Lp.  Nazwa konkursu/imprezy sportowej  Odpowiedzialny za organizację  Termin konkursu Uwagi
 etapu przed-
szkolnego
 etapu gminnego  Uczestnicy
 1. V Przegląd piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon"
Gr. I, II, III, IV, V
 III 2017
 17 III 2017 2 dzieci z przedszkola, po dwoje dzieci z oddziałów przedszk. i punktów przedszk. z terenu naszej gminy.
 2.  Udział dzieci wraz z rodzicami w konkursie na „Palmę Wielkanocną"  GR I i V
 iV 2017
   6 osób z Rady Rodziców oraz dzieci lub osoby chętne z gr I i V

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2016 z dnia 30.08.16 r.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia