016 628-80-42  lub  

Roczny Plan Pracy Przedszkola


Plan roczny pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku
na rok szkolny 2015/2016

 


Cel nadrzędny: Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji


Główne zadania na rok szkolny 2015/2016:

I. Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej


Spis treści zawartych w planie:


I. Obszary działalności przedszkola
II. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji
III. Harmonogram imprez przedszkolnych
IV. Plan współpracy z rodzicami
V. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
VI. Harmonogram wycieczek
VII. Harmonogram konkursów

 

I.Obszary działalności przedszkola

 

 Zakres planowanych działań Formy i sposoby realizacji działań
 Zadania dla nauczycieli  Termin realizacji
 Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka.
 1. Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru:

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

  1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.
  2. Analiza metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.
  3. Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.
  4. Organizowanie wycieczek.
  5. Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.
  6. Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.
  7. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.
  8. Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą
 Cały rok szkolny
 Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka
  1. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.
  2. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.
  3. Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.
  4. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju.
  1. Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.
  2. 2. Opracowanie programów korygowania i wspomagania rozwoju
  3. Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach
 Cały rok szkolny
 Organizowanie opieki nad dziećmi
  1. Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.
  2. Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar
  1. Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego w przedszkolu.
  2. Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.
  4. Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka
 Cały rok szkolny

 

II. Wykaz programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do realizacji w placówce


Programy wiodące:

 • Program wychowania przedszkolnego "Od Przedszkolaka do Pierwszaka" Iwona Broda
 • Religia: Jezus mnie kocha nr AZ - 03-03/2-0
 • „Muzyczna Kraina Przedszkolaka" - program własny, J. Maciewicz
 • „Namalujmy świat w kolorach tęczy - program własny, J. Maciewicz 
 • „Pruchnik - moja mała Ojczyzna" - program własny, P. Grzesik
 • "Z bajką w świat" - program własny, P. Grzesik
 • Program profilaktyki logopedycznej - program własny - D. Barszczak

Programy wspomagające:

  • Program Wychowawczy
  • Program Profilaktyki „Bezpieczny Przedszkolak"
  • Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas"
  • Program ekologiczny „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury"
  • Program „Czytające Przedszkola" w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom"
  • Akademia „AQuafresz"
  • Akademia „Wyobraźni"

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

 

 Temat uroczystości i imprezy   Termin  
 Osoba odpowiedzialna
 Dzień Przedszkolaka
 18 IX 2015  Nauczycielki w grupach
 Dzień Edukacji Narodowej
 14 X 2015  Nauczycielki gr. II
 Dzień Pluszowego Misia
 25 XI 2015  Nauczycielki w grupach
 Zabawa Andrzejkowa / Bal Pasiastych
 26 XI 2015  Wszystkie nauczycielki
 Pasowanie na Przedszkolaka
 XI 2015  Gr. I i V
 Spotkanie ze Świętym Mikołajem
4 lub 7 XII 2015  Dyrektor, Rada Rodziców
 Wigilijne spotkanie z rodzicami i pracownikami przedszkola
18 XII 2015  Nauczycielki wszystkich grup
 Jasełka - uroczystość środowiskowa
 I 2016  Nauczycielki gr. IV
 Bal Karnawałowy z wodzirejem
 1 II 2016  Dyrektor, nauczyciele grup, Rada Rodziców
 Święto Babci i Dziadka
 I/II 2016

Nauczycielki wszystkich grup, Rada Rodziców

 Zimę żegnamy, Wiosnę witamy
 III 2016  Nauczycielki wszystkich grup
 Święto Flagi
 IV 2016  Nauczycielka Gr III
 Święto Rodziny
 V 2016  Nauczycielki wszystkich grup
 Dzień Dziecka
 6 VI 2016  Dyrektor, Rada Rodziców
 Spotkanie z absolwentami przedszkola
 VI/V 2016  Nauczycielki gr. II, III, IV
 Pożegnanie Sześciolatków
 VI 2016  Nauczycielki gr. II, III, IV
 Spektakle teatralne w przedszkolu, prezentowane przez aktorów agencji artystycznych  Cały rok
 Dyrektor, Rada Rodziców

 

IV. Plan współpracy z rodzicami (opracowany na podstawie szczegółowych planów grupowych) 

 

 Zadania  Formy realizacji  Termin i osoby odpowiedzialne
 Planowanie rozwoju przedszkola
 • bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,
 • zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach informacyjnych, stronie internetowej przedszkola, kwartalniku „Ziemia Pruchnicka"

cały rok szkolny
dyrektor, nauczycielki grup

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami 
 • zapoznanie rodziców z podstawą programową - omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,
 • wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016,
 • praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia - omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej - wyrównawczej,
 • organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,
 • udział rodziców w wycieczkach - w ciągu roku szkolnego,
 • pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,
 • włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci
 • informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich),
 • prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,
 • włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)
 • „Rodzice w przedszkolu" - prezentacja zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka
 • integracja środowiska rodzicielskiego poprzez zapraszanie do udziału we wspólnych projektach: np. rodzic w roli aktora we wspólnym przedstawieniu z dziećmi,
 • spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka itp.),
 • udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych (np. miejsca pracy rodziców),
 • wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym, placu zabaw
cały rok szkolny, nauczycielki grup
we współpracy z rodzicami
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców
 • omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna), przekazanie informacji rodzicom,
 • informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,
 • wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),
 • wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom)
 cały rok szkolny, nauczycielki grup, nauczyciele specjaliści (logopeda, nauczyciel: specjalista terapii pedagogicznej)

 

V. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pruchniku

 Termin  Zadania i sposoby realizacji  Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania  Miejsce realizacji zadania
 wrzesień 2015
 •  nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami klas I-III,
 nauczycielki grup III, IV, dyrektor przedszkola  Szkoła podstawowa
 wrzesień/październik 2015
 • poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz
 nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV  droga do szkoły, droga do szkoły, plac zabaw „Radosna szkoła"

 

Wg planów grup
 • zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, klasy, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),
 • wizyta w bibliotece szkolnej np. „Bajka dla przedszkolaków" - czytanie bajki przez panią bibliotekarkę

nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV

nauczycielki klas I, nauczyciel biblioteki szkolnej

 

budynek szkoły, biblioteka szkolna

 

 styczeń 2016
 •  Jasełka przedszkolaków - zaproszenie na prezentację uczniów klasy I wraz z wychowawcami
 nauczycielki grup przedszkolnych  przedszkole
 marzec 2016
 • Turniej wiedzy o szkole

nauczycielki klas I-III

nauczycielki gr II, III, IV

przedszkole

Wg planów grup
 • udział przedszkolaków w lekcji w klasie I

Nauczycielki poszcz. grup

nauczycielki klas I-III

 szkoła
 Rok szkolny 2015/2016
 •  wspólne zabawy i zawody na placu zabaw „Radosna Szkoła"

nauczycielki grup II, III, IV

nauczycielki klas I szkoły

 

plac zabaw „Radosna Szkoła"
przedszkole/
szkoła

 

 

VI. Plan wycieczek przedszkolnych

 Tematyka wycieczek  Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

  • park,
  • las, wieża widokowa
  • łąka,
  • piekarnia,
  • sklep,
  • apteka
  • ośrodek zdrowia
  • Rynek, zabytkowe domy
  • Urząd Miejski
  • Remiza Straży Pożarnej
  • Posterunek Policji
  • Galeria pod Gontem
  • Targowisko „Mój Rynek"

  • Muzeum Parafialne

  • Miejsca pracy rodziców

 Wg terminów zaplanowanych w planach miesięcznych w poszczególnych grupach

 Wycieczki poza miasto:

 • Wyjazdy autokarem do Rzeszowa, Jarosławia.
 • Miejsce wycieczki - po konsultacji z rodzicami

 

Wg ofert teatrów
Wycieczki (maj-czerwiec 2016) - nauczyciele poszczczególnych grup, które wyjadą.

 

 

VII. Harmonogram cyklicznych konkursów wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych

 Lp.  Nazwa konkursu/imprezy sportowej  Odpowiedzialny za organizację  Termin konkursu/imprezy sportowej  Uwagi
 etapu przed-
szkolnego
 etapu gminnego  składania prac w przypadku konkursu wymagającego ich wykonania
 1.  Turniej wiedzy o szkole

Gr. II, III,IV

 III 2016  -  -

-

 2.  Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej pod hasłem "Piosenki i przyśpiewki ludowe"
Gr. I, III, IV
 -  IV 2016  - -

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2015 z dnia 27.08.15 r.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia