016 628-80-42  lub  

RODO

Szanowni Państwo !

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO") oraz

krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób

kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119)

- art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych  osobowych oraz danych dzieci jest Przedszkole Samorządowe nr 1

w Pruchniku reprezentowane przez Dyrektora

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@gminapruchnik.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie                        

obowiązujących przepisów prawa -  art. 6 ust 1 lit. c - Rozporządzenia 2016/679

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e - Rozporządzenia 2016/679

c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a

-  Rozporządzenia 2016/679

 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych           

osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

W zakresie danych pozyskanych na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich   

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679

 

9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających

z  przepisów prawa.

 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Bożena Szkoła

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia